Priėmimo tvarką į Kauno miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas reglamentuoja Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018-02-07 sprendimu Nr. T – 33 patvirtintas Aprašas (pridedama).

Vadovaujantis Aprašu priimant mokinius į mokyklas 2018–2019 m. m prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui. Pirmumo teisę lemia Apraše nurodyti kriterijai;

1. pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurie kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

2. į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Klasių komplektų ir mokinių skaičių mokykloms, mokyklų aptarnavimo teritorijas ir prašymų padavimų datą Savivaldybės Taryba nustatys 2018 m. vasario 27 dienos posėdyje. Planuojama prašymų padavimo pradžia 2018 m. kovo 7 d. 12 val. ( jeigu Taryba nenustatys kitaip). Planuojama, kad paduoti prašymus pradėti mokytis 2018–2019 m. m. bus galima elektroniniu būdu. Paduoti prašymus elektroniniu būdu pradėti mokytis Kauno miesto Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančiose bendrojo ugdymo mokyklose galės asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje. Iš kitų savivaldybių prašymus galės paduoti tik konkrečiai pasirinktai mokyklai. Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nebus galimybių paduoti prašymų elektroniniu būdu, tuomet prašymus bus galima paduoti nuvykus į pasirinktą mokyklą.

Direktorius Sigitas Alubauskas